top of page

ימים פתוחים לאקדמיה

אוניברסיטת בר אילן                                                                                         12.2.23

אוניברסיטת תל אביב                                                                                      3.2.23

האוניברסיטה העברית ירושלים                                                                       

אוניברסיטת בן גוריון                                                                                         22.2.23

אוניברסיטת חיפה                                                                                             9.2.23

אוניברסיטת רייכמן                                                                                           13.1.23

המכללה האקדמית ספיר                                                                               20.1.23

המכללה האקדמית תל חי                                                                               16.2.23

 המרכז האקדמי רופין                                                                                      3.2.23

אוניברסיטת אריאל בשומרון                                                                          

הקריה האקדמית אונו                            

המכללה האקדמית להנדסה אורט בראודה                                                09.02.23

הנדסאים תל אביב                                                               

המכללה האקדמית כנרת                                    

סמינר הקיבוצים                                                                                              24.01.23

מכללת אפקה                                                                                                  20.01.23

המכללה למנהל                                                                                               17.02.23

עזריאלי - המכללה האקדמית להנדסה                                                       13.01.23

bottom of page